ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ขวัญนาคสายทอง BROM000588369 Kerry-ems Oct 12, 2019 11:41 102019000025
ธนพล BROM000588365 Kerry-ems Oct 12, 2019 11:41 102019000026
นางสาวสุมนต์รัตน์ ปุ่นประเสริฐ BROM000588363 Kerry-ems Oct 12, 2019 11:41 102019000028
จตุพร แสงศรี BROM000588359 Kerry-ems Oct 12, 2019 11:41 102019000023
พรวิภา ไพบูลย์กิจโกศล BROM000588357 Kerry-ems Oct 12, 2019 11:41 102019000022
ชัชวาล แสงสีบับ BROM000588352 Kerry-ems Oct 12, 2019 11:41 102019000027
ศิริพรรณ เจริญสุข BROM000588344 Kerry-ems Oct 12, 2019 11:41 102019000024
อรวรรณ เกียรติ์ภราดร BROM000586814 Kerry-ems Oct 05, 2019 10:08 102019000011
ัพัทธนันท์ คงคาธร BROM000586813 Kerry-ems Oct 05, 2019 10:08 102019000006
สกล กัลยาณพงศ์ BROM000586812 Kerry-ems Oct 05, 2019 10:08 102019000010
น.ส. อรอุมา ปะทะดวง BROM000586811 Kerry-ems Oct 05, 2019 10:08 102019000014
จิดาภา สาริช BROM000586810 Kerry-ems Oct 05, 2019 10:08 102019000013
สมถวิล วงศ์จิตเจริญ BROM000586808 Kerry-ems Oct 05, 2019 10:08 102019000012
นายทัตเทพ ฟองสุวรรณ BROM000586809 Kerry-ems Oct 05, 2019 10:08 102019000009
นภัสราภรณ์ ปงอ้อคำ BROM000586806 Kerry-ems Oct 05, 2019 10:08 102019000008
สกาวรัตน์ โกสุมวัชราภรณ์ BROM000586238 Kerry-ems Oct 05, 2019 092019000048
สิดาภรณ์ มาเมืองบน BROM000585975 Kerry-ems Oct 01, 2019 15:16 092019000040
รัถยา อุบาลี BROM000585974 Kerry-ems Oct 01, 2019 15:16 092019000042
สุพรรณี​ บุญมาก BROM000579139 Kerry-ems Sep 04, 2019 092019000003
นายวิยะวัช ษาดิษฐ์ BROM000579137 Kerry-ems Sep 04, 2019 092019000004
เอมิกา BROM000579138 Kerry-ems Sep 04, 2019 092019000006
เมธี เมืองใจ BROM000579136 Kerry-ems Sep 04, 2019 092019000007
เอมิกา BROM000579138 Kerry-ems Sep 04, 2019 092019000009
แรม BROM000577440 Kerry-ems Aug 29, 2019 082019000023
โกศล ภูษา BROM000577439 Kerry-ems Aug 29, 2019 082019000024
ธนพรรณ พงศ์พีรภัทร BROM000576761 Kerry-ems Aug 27, 2019 09:25 082019000022
อัจราวดี พันธุ์มณี BROM000575651 Kerry-ems Aug 22, 2019 16:27 082019000020
เกรียงศักด์ BROM000575650 Kerry-ems Aug 22, 2019 16:27 082019000019
ขันติ นาคศรี BROM000575371 Kerry-ems Aug 22, 2019 09:39 082019000018
ลูกศร อำนวยชัยดิลก BROM000575370 Kerry-ems Aug 22, 2019 09:39 082019000017
นปภา จุนทวิเทศ BROM000573504 Kerry-ems Aug 15, 2019 08:49 082019000007
กฤษฎา สีทัศนาม BROM000572237 Kerry-ems Aug 10, 2019 09:09 082019000006
ธนพรรณ พงศ์พีรภัทร BROM000571976 Kerry-ems Aug 09, 2019 09:22 082019000005
ณัฐพล ต่อสกุล BROM000571393 Kerry-ems Aug 07, 2019 082019000004
ธีระวุฒิ แก้วลาย BROM000571392 ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000003
ชื่อลูกค้า : ขวัญนาคสายทอง
Tracking number : BROM000588369
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019 11:41
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000025
ชื่อลูกค้า : ธนพล
Tracking number : BROM000588365
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019 11:41
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000026
ชื่อลูกค้า : นางสาวสุมนต์รัตน์ ปุ่นประเสริฐ
Tracking number : BROM000588363
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019 11:41
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000028
ชื่อลูกค้า : จตุพร แสงศรี
Tracking number : BROM000588359
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019 11:41
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000023
ชื่อลูกค้า : พรวิภา ไพบูลย์กิจโกศล
Tracking number : BROM000588357
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019 11:41
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000022
ชื่อลูกค้า : ชัชวาล แสงสีบับ
Tracking number : BROM000588352
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019 11:41
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000027
ชื่อลูกค้า : ศิริพรรณ เจริญสุข
Tracking number : BROM000588344
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019 11:41
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000024
ชื่อลูกค้า : อรวรรณ เกียรติ์ภราดร
Tracking number : BROM000586814
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019 10:08
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000011
ชื่อลูกค้า : ัพัทธนันท์ คงคาธร
Tracking number : BROM000586813
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019 10:08
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000006
ชื่อลูกค้า : สกล กัลยาณพงศ์
Tracking number : BROM000586812
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019 10:08
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000010
ชื่อลูกค้า : น.ส. อรอุมา ปะทะดวง
Tracking number : BROM000586811
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019 10:08
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000014
ชื่อลูกค้า : จิดาภา สาริช
Tracking number : BROM000586810
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019 10:08
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000013
ชื่อลูกค้า : สมถวิล วงศ์จิตเจริญ
Tracking number : BROM000586808
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019 10:08
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000012
ชื่อลูกค้า : นายทัตเทพ ฟองสุวรรณ
Tracking number : BROM000586809
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019 10:08
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000009
ชื่อลูกค้า : นภัสราภรณ์ ปงอ้อคำ
Tracking number : BROM000586806
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019 10:08
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000008
ชื่อลูกค้า : สกาวรัตน์ โกสุมวัชราภรณ์
Tracking number : BROM000586238
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000048
ชื่อลูกค้า : สิดาภรณ์ มาเมืองบน
Tracking number : BROM000585975
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2019 15:16
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000040
ชื่อลูกค้า : รัถยา อุบาลี
Tracking number : BROM000585974
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2019 15:16
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000042
ชื่อลูกค้า : สุพรรณี​ บุญมาก
Tracking number : BROM000579139
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : นายวิยะวัช ษาดิษฐ์
Tracking number : BROM000579137
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : เอมิกา
Tracking number : BROM000579138
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : เมธี เมืองใจ
Tracking number : BROM000579136
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000007
ชื่อลูกค้า : เอมิกา
Tracking number : BROM000579138
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000009
ชื่อลูกค้า : แรม
Tracking number : BROM000577440
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000023
ชื่อลูกค้า : โกศล ภูษา
Tracking number : BROM000577439
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000024
ชื่อลูกค้า : ธนพรรณ พงศ์พีรภัทร
Tracking number : BROM000576761
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2019 09:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000022
ชื่อลูกค้า : อัจราวดี พันธุ์มณี
Tracking number : BROM000575651
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019 16:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000020
ชื่อลูกค้า : เกรียงศักด์
Tracking number : BROM000575650
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019 16:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000019
ชื่อลูกค้า : ขันติ นาคศรี
Tracking number : BROM000575371
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019 09:39
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000018
ชื่อลูกค้า : ลูกศร อำนวยชัยดิลก
Tracking number : BROM000575370
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019 09:39
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000017
ชื่อลูกค้า : นปภา จุนทวิเทศ
Tracking number : BROM000573504
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019 08:49
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
ชื่อลูกค้า : กฤษฎา สีทัศนาม
Tracking number : BROM000572237
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2019 09:09
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000006
ชื่อลูกค้า : ธนพรรณ พงศ์พีรภัทร
Tracking number : BROM000571976
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019 09:22
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล ต่อสกุล
Tracking number : BROM000571393
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000004
ชื่อลูกค้า : ธีระวุฒิ แก้วลาย
Tracking number : BROM000571392
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003