ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
จินดา ดาขุนทด 66850190482871 -best lnc Sep 23, 2020 18:15 092020000072
กิตติพัทธ์ พืชนะ (หน่องอุ้ย) 66850193482879 -best lnc Sep 23, 2020 18:15 092020000070
ชนก โอภาพงพันธ์ 66850190482994 -ิbest. lnc Sep 23, 2020 18:14 092020000071
สิรวิชญ์ นิลกำแหง 66850185402199 -best lnc. Sep 21, 2020 17:44 092020000068
ศศิพิมล​ คำ​ช​มภู​ 66850182402228 -best lnc. Sep 21, 2020 17:44 092020000067
ณัฐพงศ์ จำนงค์ทอง 66850189402258 -best lnc. Sep 21, 2020 17:44 092020000066
นภาภรณ์ ธูปบูชากร 66850182402370 -best lnc. Sep 21, 2020 17:44 092020000069
สุนทร กุลพิพัฒน์รัตน์ 66850185362546 -ิbest.lnc Sep 19, 2020 17:48 092020000065
นิศาชล แสงกุล 66850188362583 -ิbest.lnc Sep 19, 2020 17:48 092020000064
บ.เอกะ อะโกร จำกัด 66850188340713 -ิbest.lnc Sep 18, 2020 18:26 092020000058
อภินันท์ วงศ์แสน 66850185339966 -ิbest.lnc Sep 18, 2020 18:21 092020000063
ณัฐพร ทองแท้ 66850186313857 -ิbest.lnc Sep 18, 2020 18:00 092020000057
พนิตา สว่างวิวัฒน์ 66850187313574 -ิbest.lnc Sep 17, 2020 17:59 092020000055
ดรุณี สงวนรัตน์ 66850188313776 -ิbest.lnc Sep 17, 2020 17:59 092020000056
จารุวรรณ อร่ามสิริพรไพศาล 66850181313746 -ิbest.lnc Sep 17, 2020 17:59 092020000059
ดุษฎี ศรีหมาด 66850184313759 -ิbest.lnc Sep 17, 2020 17:59 092020000061
สุนทร กุลพิพัฒน์รัตน์ 66850184313660 -ิbest.lnc Sep 17, 2020 17:59 092020000060
กรีฑา เกษตรเกรียงไกร 66850185286661 -best lnc. Sep 16, 2020 18:32 092020000053
สมภพ แก้วตาทิพย์ 66850188286607 -ิbest.lnc Sep 16, 2020 18:31 092020000041
วรัญญู คำชุมภู 66850182286587 -ิbest.lnc Sep 16, 2020 18:31 092020000054
วรัญญู คำชุมภู 66850182286587 -best lnc. Sep 16, 2020 18:31 092020000052
บริษัท ทวีผล 1976 จำกัด 66850183259507 -ิbest.lnc Sep 15, 2020 17:48 092020000039
เมธีส ไทยตรง 66850185259498 -ิbest.lnc Sep 15, 2020 17:48 092020000047
สุภาพร ชมมิน 66850185259592 -ิbest.lnc Sep 15, 2020 17:48 092020000048
สมยศ สุ่มเจริญ 66850186259520 -ิbest.lnc Sep 15, 2020 17:48 092020000049
เพียงจิต ดารีเย๊าะ 66850187229368 -best lnc. Sep 14, 2020 18:45 092020000020
นาเดีย 66850188229240 -best lnc. Sep 14, 2020 18:45 092020000045
เดียร์ 66850180229244 -best lnc. Sep 14, 2020 18:45 092020000044
เพียงจิต ดารีเย๊าะ 66850187229368 -best lnc. Sep 14, 2020 18:45 092020000019
วิชญวดี ถาวรานุรักษ์ 66850188229513 -best lnc. Sep 14, 2020 18:45 092020000024
พีรพัฒน์ ถนอมพลกรัง 66850188229495 -best lnc. Sep 14, 2020 18:45 092020000046
ฐสิษฐ์ นิธิวัฒน์สิริ 668501892294875 -best lnc. Sep 14, 2020 18:45 092020000043
บุญเทพ สุเทวพร 668501881762332 -ิbest.lnc Sep 11, 2020 18:29 092020000037
อานนท์ เดชะ 66850182176150 -ิbest.lnc Sep 11, 2020 18:28 092020000036
ณิชากร รัตนเวชสิทธิ 66850187176138 -ิbest.lnc Sep 11, 2020 18:28 092020000038
ดวงทิพย์ อุปถัมภากุล 66850187143505 -ิbest.lnc Sep 10, 2020 18:48 092020000035
คุณนุ่น สุพัฐธิตรา 66850183143630 -ิbest.lnc Sep 10, 2020 18:48 092020000005
จิราพร นัยยะติ๊บ 66850184143644 -ิbest.lnc Sep 10, 2020 18:48 092020000032
เอกภพ หนองคาย 66850184143658 -ิbest.lnc Sep 10, 2020 18:48 092020000031
อรจิรา คงเจริญสวัสดิ์ 66850181142085 -ิbest.lnc Sep 10, 2020 18:46 092020000034
จรุงใจ พุกท่าไม้ 66850187142092 -ิbest.lnc Sep 10, 2020 18:46 092020000033
จิตติมา แก่นกลางดอน 66850184113128 -ิbest.lnc Sep 09, 2020 19:26 092020000027
สุขทิศา (กุ้ง) 66850189113084 -ิbest.lnc Sep 09, 2020 19:26 092020000025
กัณภัทร ทับประเสริฐ 66850187113103 -ิbest.lnc Sep 09, 2020 19:26 092020000029
ปัญญวัฒน์ ธีระเจริญวงศ์ 66850186113071 -ิbest.lnc Sep 09, 2020 19:26 092020000026
วิมล นิยม 66850184113114 -ิbest.lnc Sep 09, 2020 19:26 092020000028
อรพรรณ โปธายศ 66850188085784 -ิbest.lnc Sep 08, 2020 16:25 082020000123
ชาญชัย สุพรรณกลาง 66850186085902 -best lnc. Sep 08, 2020 16:25 092020000014
ณัฐศวีย์ สาธิตพัฒนะ 66850187085925 -best lnc. Sep 08, 2020 16:25 092020000018
ณัฐพร ทองแท้ 66850180086023 -best lnc. Sep 08, 2020 16:25 092020000015
ชื่อลูกค้า : จินดา ดาขุนทด
Tracking number : 66850190482871
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020 18:15
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000072
ชื่อลูกค้า : กิตติพัทธ์ พืชนะ (หน่องอุ้ย)
Tracking number : 66850193482879
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020 18:15
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000070
ชื่อลูกค้า : ชนก โอภาพงพันธ์
Tracking number : 66850190482994
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest. lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020 18:14
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000071
ชื่อลูกค้า : สิรวิชญ์ นิลกำแหง
Tracking number : 66850185402199
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020 17:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000068
ชื่อลูกค้า : ศศิพิมล​ คำ​ช​มภู​
Tracking number : 66850182402228
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020 17:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000067
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงศ์ จำนงค์ทอง
Tracking number : 66850189402258
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020 17:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000066
ชื่อลูกค้า : นภาภรณ์ ธูปบูชากร
Tracking number : 66850182402370
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020 17:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000069
ชื่อลูกค้า : สุนทร กุลพิพัฒน์รัตน์
Tracking number : 66850185362546
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 19, 2020 17:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000065
ชื่อลูกค้า : นิศาชล แสงกุล
Tracking number : 66850188362583
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 19, 2020 17:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000064
ชื่อลูกค้า : บ.เอกะ อะโกร จำกัด
Tracking number : 66850188340713
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020 18:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000058
ชื่อลูกค้า : อภินันท์ วงศ์แสน
Tracking number : 66850185339966
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020 18:21
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000063
ชื่อลูกค้า : ณัฐพร ทองแท้
Tracking number : 66850186313857
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020 18:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000057
ชื่อลูกค้า : พนิตา สว่างวิวัฒน์
Tracking number : 66850187313574
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020 17:59
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000055
ชื่อลูกค้า : ดรุณี สงวนรัตน์
Tracking number : 66850188313776
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020 17:59
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000056
ชื่อลูกค้า : จารุวรรณ อร่ามสิริพรไพศาล
Tracking number : 66850181313746
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020 17:59
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000059
ชื่อลูกค้า : ดุษฎี ศรีหมาด
Tracking number : 66850184313759
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020 17:59
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000061
ชื่อลูกค้า : สุนทร กุลพิพัฒน์รัตน์
Tracking number : 66850184313660
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020 17:59
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000060
ชื่อลูกค้า : กรีฑา เกษตรเกรียงไกร
Tracking number : 66850185286661
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020 18:32
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000053
ชื่อลูกค้า : สมภพ แก้วตาทิพย์
Tracking number : 66850188286607
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020 18:31
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000041
ชื่อลูกค้า : วรัญญู คำชุมภู
Tracking number : 66850182286587
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020 18:31
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000054
ชื่อลูกค้า : วรัญญู คำชุมภู
Tracking number : 66850182286587
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020 18:31
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000052
ชื่อลูกค้า : บริษัท ทวีผล 1976 จำกัด
Tracking number : 66850183259507
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020 17:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000039
ชื่อลูกค้า : เมธีส ไทยตรง
Tracking number : 66850185259498
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020 17:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000047
ชื่อลูกค้า : สุภาพร ชมมิน
Tracking number : 66850185259592
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020 17:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000048
ชื่อลูกค้า : สมยศ สุ่มเจริญ
Tracking number : 66850186259520
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020 17:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000049
ชื่อลูกค้า : เพียงจิต ดารีเย๊าะ
Tracking number : 66850187229368
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020 18:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000020
ชื่อลูกค้า : นาเดีย
Tracking number : 66850188229240
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020 18:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000045
ชื่อลูกค้า : เดียร์
Tracking number : 66850180229244
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020 18:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000044
ชื่อลูกค้า : เพียงจิต ดารีเย๊าะ
Tracking number : 66850187229368
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020 18:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000019
ชื่อลูกค้า : วิชญวดี ถาวรานุรักษ์
Tracking number : 66850188229513
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020 18:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000024
ชื่อลูกค้า : พีรพัฒน์ ถนอมพลกรัง
Tracking number : 66850188229495
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020 18:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000046
ชื่อลูกค้า : ฐสิษฐ์ นิธิวัฒน์สิริ
Tracking number : 668501892294875
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020 18:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000043
ชื่อลูกค้า : บุญเทพ สุเทวพร
Tracking number : 668501881762332
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020 18:29
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000037
ชื่อลูกค้า : อานนท์ เดชะ
Tracking number : 66850182176150
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020 18:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000036
ชื่อลูกค้า : ณิชากร รัตนเวชสิทธิ
Tracking number : 66850187176138
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020 18:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000038
ชื่อลูกค้า : ดวงทิพย์ อุปถัมภากุล
Tracking number : 66850187143505
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020 18:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000035
ชื่อลูกค้า : คุณนุ่น สุพัฐธิตรา
Tracking number : 66850183143630
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020 18:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : จิราพร นัยยะติ๊บ
Tracking number : 66850184143644
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020 18:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000032
ชื่อลูกค้า : เอกภพ หนองคาย
Tracking number : 66850184143658
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020 18:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000031
ชื่อลูกค้า : อรจิรา คงเจริญสวัสดิ์
Tracking number : 66850181142085
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020 18:46
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000034
ชื่อลูกค้า : จรุงใจ พุกท่าไม้
Tracking number : 66850187142092
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020 18:46
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000033
ชื่อลูกค้า : จิตติมา แก่นกลางดอน
Tracking number : 66850184113128
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020 19:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000027
ชื่อลูกค้า : สุขทิศา (กุ้ง)
Tracking number : 66850189113084
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020 19:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000025
ชื่อลูกค้า : กัณภัทร ทับประเสริฐ
Tracking number : 66850187113103
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020 19:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000029
ชื่อลูกค้า : ปัญญวัฒน์ ธีระเจริญวงศ์
Tracking number : 66850186113071
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020 19:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000026
ชื่อลูกค้า : วิมล นิยม
Tracking number : 66850184113114
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020 19:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000028
ชื่อลูกค้า : อรพรรณ โปธายศ
Tracking number : 66850188085784
ประเภทการส่งสินค้า : -ิbest.lnc
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020 16:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000123
ชื่อลูกค้า : ชาญชัย สุพรรณกลาง
Tracking number : 66850186085902
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020 16:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000014
ชื่อลูกค้า : ณัฐศวีย์ สาธิตพัฒนะ
Tracking number : 66850187085925
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020 16:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000018
ชื่อลูกค้า : ณัฐพร ทองแท้
Tracking number : 66850180086023
ประเภทการส่งสินค้า : -best lnc.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020 16:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000015