ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นริศ วงศ์โพธิสาร EI458589167TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 07, 2019 122019000012
ขวัญตา EI458589207TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 07, 2019 122019000011
Chawisa EI458589184TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 07, 2019 122019000009
บริษัท จ้าวประจำ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด EI458589198TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 07, 2019 122019000010
หทัยวรรณ แสนสุภา EI458559681TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000008
อรนุชโ พธิ์ไทรย์ EI458559647TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000007
วันทนีย์ เอี่ยมอ่อน EI458559633TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000006
ศิริวุฒิ สอนคาม EI458525285TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 112019000071
นวิยา EI458525232TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 112019000064
อักษร พรใส EI458525201TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 112019000073
สกาวรัตน์ ดุจหนึ่งคุณากร EI458525334TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 112019000067
ธีระศักดิ์ EI458525325TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 112019000074
ภัชรี EI458525317TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 112019000068
พรประภา วงษ์รักษา EI458525294TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 112019000066
สุรชัย โชติพินิจ EI458512976TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 27, 2019 112019000063
ขวัญชัย โสวัณณะ EI458512931TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 27, 2019 112019000062
บริษัท เดอะเคบิน เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) EI458502452TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000049
วาสนา แก้วรักษ์มุก EI458502466TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000058
มณีรัตน์ EI458502483TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000061
ภัทราพร ผุงประเสริฐยิ่ง EI458502497TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000060
Karanjit Singh EI458502506TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000069
ธรรมรักษ์ โทนาอรรถ EI422147675TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 20, 2019 112019000048
อนัญพร สิทธิชัย EI422147689TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 20, 2019 112019000047
คุณบัญชา. ขุนศรี (ซีนอลเรสเตอรองท์) EI422147692TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 20, 2019 112019000041
ชฎาณิศ บุญเกิ่ง EI422147701TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 20, 2019 112019000046
ณัฐกาณต์ เจริญโชติพันธ์ EI422147715TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 20, 2019 112019000042
วนิดา คำทา EI422147729TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 20, 2019 112019000044
ทัศนีย์ ประเสริฐสังข์ EI422147732TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 20, 2019 112019000050
ณัฐสดี จุลละบุษปะ BROM000595937 Kerry-ems Nov 18, 2019 112019000039
สุรีรัตน์ มะโนคำ BROM000595938 Kerry-ems Nov 18, 2019 112019000038
วนิดา ทองปัสโน BROM000594422 Kerry-ems Nov 11, 2019 09:51 112019000018
นาง วาสนา บูรณะ BROM000594421 Kerry-ems Nov 11, 2019 09:51 112019000021
ปู​ อาจโถ BROM000594420 Kerry-ems Nov 11, 2019 09:51 112019000022
ธนิษฐ์นันท์ เอื้อจิรกาล BROM000594419 Kerry-ems Nov 11, 2019 09:51 112019000025
นายสุทธิพงษ์ วงศ์ผาบุตร BROM000594418 Kerry-ems Nov 11, 2019 09:51 102019000082
นางสาวปรียานุช นิ่มพฤติ BROM000594291 Kerry-ems Nov 09, 2019 112019000014
วิษณุ เปล่งสงวน BROM000594290 Kerry-ems Nov 09, 2019 112019000013
จรัญ หุมวังลี้ BROM000594289 Kerry-ems Nov 09, 2019 112019000011
ธนชัย วงศ์ชมภุ BROM000594288 Kerry-ems Nov 09, 2019 112019000010
เกตุมณี ปัญญาคำ BROM000594287 Kerry-ems Nov 09, 2019 112019000012
ธันยพัธน์ พรเลิศธาดา BROM000594286 Kerry-ems Nov 09, 2019 112019000020
แววดาว สีลี BROM000594285 Kerry-ems Nov 09, 2019 112019000016
สมคิด สุดตานา BROM000593855 Kerry-ems Nov 07, 2019 112019000002
Gurmeet Sachdeva BROM000593854 Kerry-ems Nov 07, 2019 102019000084
ไพลิน BROM000593852 Kerry-ems Nov 07, 2019 102019000083
ศศิพิมล​คำ​ช​มภู​ BROM000593851 Kerry-ems Nov 07, 2019 112019000006
เอมิกา BROM000593850 Kerry-ems Nov 07, 2019 112019000008
ศิริสุข ปรีชาสุชาติ BROM000593849 Kerry-ems Nov 07, 2019 102019000086
สมถวิล วงศ์จิตเจริญ BROM000593848 Kerry-ems Nov 07, 2019 112019000003
วรรณา เทศศรีเมือง BROM000593595 Kerry-ems Nov 06, 2019 102019000080
ชื่อลูกค้า : นริศ วงศ์โพธิสาร
Tracking number : EI458589167TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000012
ชื่อลูกค้า : ขวัญตา
Tracking number : EI458589207TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000011
ชื่อลูกค้า : Chawisa
Tracking number : EI458589184TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000009
ชื่อลูกค้า : บริษัท จ้าวประจำ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
Tracking number : EI458589198TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000010
ชื่อลูกค้า : หทัยวรรณ แสนสุภา
Tracking number : EI458559681TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000008
ชื่อลูกค้า : อรนุชโ พธิ์ไทรย์
Tracking number : EI458559647TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000007
ชื่อลูกค้า : วันทนีย์ เอี่ยมอ่อน
Tracking number : EI458559633TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000006
ชื่อลูกค้า : ศิริวุฒิ สอนคาม
Tracking number : EI458525285TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000071
ชื่อลูกค้า : นวิยา
Tracking number : EI458525232TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000064
ชื่อลูกค้า : อักษร พรใส
Tracking number : EI458525201TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000073
ชื่อลูกค้า : สกาวรัตน์ ดุจหนึ่งคุณากร
Tracking number : EI458525334TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000067
ชื่อลูกค้า : ธีระศักดิ์
Tracking number : EI458525325TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000074
ชื่อลูกค้า : ภัชรี
Tracking number : EI458525317TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000068
ชื่อลูกค้า : พรประภา วงษ์รักษา
Tracking number : EI458525294TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000066
ชื่อลูกค้า : สุรชัย โชติพินิจ
Tracking number : EI458512976TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000063
ชื่อลูกค้า : ขวัญชัย โสวัณณะ
Tracking number : EI458512931TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000062
ชื่อลูกค้า : บริษัท เดอะเคบิน เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tracking number : EI458502452TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000049
ชื่อลูกค้า : วาสนา แก้วรักษ์มุก
Tracking number : EI458502466TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000058
ชื่อลูกค้า : มณีรัตน์
Tracking number : EI458502483TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000061
ชื่อลูกค้า : ภัทราพร ผุงประเสริฐยิ่ง
Tracking number : EI458502497TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000060
ชื่อลูกค้า : Karanjit Singh
Tracking number : EI458502506TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000069
ชื่อลูกค้า : ธรรมรักษ์ โทนาอรรถ
Tracking number : EI422147675TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000048
ชื่อลูกค้า : อนัญพร สิทธิชัย
Tracking number : EI422147689TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000047
ชื่อลูกค้า : คุณบัญชา. ขุนศรี (ซีนอลเรสเตอรองท์)
Tracking number : EI422147692TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000041
ชื่อลูกค้า : ชฎาณิศ บุญเกิ่ง
Tracking number : EI422147701TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000046
ชื่อลูกค้า : ณัฐกาณต์ เจริญโชติพันธ์
Tracking number : EI422147715TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000042
ชื่อลูกค้า : วนิดา คำทา
Tracking number : EI422147729TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000044
ชื่อลูกค้า : ทัศนีย์ ประเสริฐสังข์
Tracking number : EI422147732TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000050
ชื่อลูกค้า : ณัฐสดี จุลละบุษปะ
Tracking number : BROM000595937
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000039
ชื่อลูกค้า : สุรีรัตน์ มะโนคำ
Tracking number : BROM000595938
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000038
ชื่อลูกค้า : วนิดา ทองปัสโน
Tracking number : BROM000594422
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019 09:51
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000018
ชื่อลูกค้า : นาง วาสนา บูรณะ
Tracking number : BROM000594421
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019 09:51
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000021
ชื่อลูกค้า : ปู​ อาจโถ
Tracking number : BROM000594420
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019 09:51
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000022
ชื่อลูกค้า : ธนิษฐ์นันท์ เอื้อจิรกาล
Tracking number : BROM000594419
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019 09:51
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000025
ชื่อลูกค้า : นายสุทธิพงษ์ วงศ์ผาบุตร
Tracking number : BROM000594418
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019 09:51
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000082
ชื่อลูกค้า : นางสาวปรียานุช นิ่มพฤติ
Tracking number : BROM000594291
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000014
ชื่อลูกค้า : วิษณุ เปล่งสงวน
Tracking number : BROM000594290
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000013
ชื่อลูกค้า : จรัญ หุมวังลี้
Tracking number : BROM000594289
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000011
ชื่อลูกค้า : ธนชัย วงศ์ชมภุ
Tracking number : BROM000594288
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : เกตุมณี ปัญญาคำ
Tracking number : BROM000594287
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000012
ชื่อลูกค้า : ธันยพัธน์ พรเลิศธาดา
Tracking number : BROM000594286
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000020
ชื่อลูกค้า : แววดาว สีลี
Tracking number : BROM000594285
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000016
ชื่อลูกค้า : สมคิด สุดตานา
Tracking number : BROM000593855
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : Gurmeet Sachdeva
Tracking number : BROM000593854
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000084
ชื่อลูกค้า : ไพลิน
Tracking number : BROM000593852
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000083
ชื่อลูกค้า : ศศิพิมล​คำ​ช​มภู​
Tracking number : BROM000593851
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000006
ชื่อลูกค้า : เอมิกา
Tracking number : BROM000593850
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000008
ชื่อลูกค้า : ศิริสุข ปรีชาสุชาติ
Tracking number : BROM000593849
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000086
ชื่อลูกค้า : สมถวิล วงศ์จิตเจริญ
Tracking number : BROM000593848
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : วรรณา เทศศรีเมือง
Tracking number : BROM000593595
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000080