ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ธวัลพร โกธรรม EI844451840TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 14, 2020 042020000083
เอส RP779753525TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000095
ญารัตน์ สุดแสง EI844451915TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000094
รัตนา อิศระภักดี RP779753511TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000092
ชัยณรงค์ จันตา EI844451907TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000090
ศุภกานต์ มะอนันต์ EI844451884TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000088
ณัฐพร พิพิธ EI844451875TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000087
สิริกร นิธิธีรโชติ EI844451867TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000086
ณัฏฐธิดา สุขเสงี่ยม EI844451853TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000084
อัจฉรา บุณยะตุลานนท์ EI844451836TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000082
เอริน พันธุ์มูสิก EI844451822TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000081
พิริยาพร มาลัย EI844451819TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000079
พิมมาศ จั่นวงษ์ EI844451805TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000078
น.ส.วิลัยวรรณ เฮ้ารัง EI844451796TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000075
ปริฉัตร เชยชื่นกลิ่น EI844451782TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000074
วิทยา ประจันตะเสน RP779753508TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000072
อาณัติ รุ่งรัศมีวัฒนกุล RP779753499TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000071
กัญญาพัชร์ EI844451765TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2020 042020000068
จักรกฤษณ์ บุญล้อม EI785024239TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000049
ปริณดา แสงจันทร์ EI785024199TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000047
ลวณา EI785024185TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000046
ปูชิตา กุลทยาวัฒน์ EI785024208TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000045
ชุติเจตน์ มากสวัสดิ์ EI785024211TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000044
อนันต์ ธรรมเป็นศรี EI785024225TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000043
รักขพงศ์ นฤบาล EI752378066TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 19, 2020 032020000037
ธนพร เพชรวารี EI752378052TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 19, 2020 032020000038
มัญชุสร ครรชิต EI752378049TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 19, 2020 032020000040
สุณัฏฐา กิมยา EI752348135TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000036
มานิตย์ สิทธิกูลนะ EI752348104TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000035
ธนกิจ กินรีแซ EI752348121TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000033
ปาริชาติ มิ่งรักธรรม EI752348118TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000031
อนันต์ ธรรมเป็นศรี EI752334082TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000018
รจนา เดือนส่องหล้า EI752334025TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000025
น.ส.จินตหรา อินทฤทธิ์ EI752334079TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000024
ธวัณธรณ์ บุญมาสิรารัตน์ EI752334065TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000026
มาริสา เขื่อนแก้ว EI752334051TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000017
บริษัท ที.ที.เอส.ลาเท็กส์โปรดักส์ จำกัด EI752334048TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000029
นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย EI752334034TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000028
สมศักดิ์ มุดเมาะ EI752334017TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000030
รณชัย EI752334003TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000021
บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) RP740479685TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000020
NATE WEIDNER EI752314896TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 022020000075
Mohamedrumi Ibrahim ladaf EI752314879TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000001
พอฤทัย ธนูศิลป์ EI752314905TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000003
ชุติมา​ รุน​ชิต​ EI752314882TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000016
สุรศักดิ์ คุณแสง EI752314865TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000014
ณัฐกรณ์​ ช่างปัน EI711793971TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000010
กมล(ไกด์) EI711793945TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000007
พลชัย ร่มพนาธรรม EI711793968TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000006
โสพิศ​ พระระฆัง EI711793999TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000005
ชื่อลูกค้า : ธวัลพร โกธรรม
Tracking number : EI844451840TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000083
ชื่อลูกค้า : เอส
Tracking number : RP779753525TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000095
ชื่อลูกค้า : ญารัตน์ สุดแสง
Tracking number : EI844451915TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000094
ชื่อลูกค้า : รัตนา อิศระภักดี
Tracking number : RP779753511TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000092
ชื่อลูกค้า : ชัยณรงค์ จันตา
Tracking number : EI844451907TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000090
ชื่อลูกค้า : ศุภกานต์ มะอนันต์
Tracking number : EI844451884TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000088
ชื่อลูกค้า : ณัฐพร พิพิธ
Tracking number : EI844451875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000087
ชื่อลูกค้า : สิริกร นิธิธีรโชติ
Tracking number : EI844451867TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000086
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐธิดา สุขเสงี่ยม
Tracking number : EI844451853TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000084
ชื่อลูกค้า : อัจฉรา บุณยะตุลานนท์
Tracking number : EI844451836TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000082
ชื่อลูกค้า : เอริน พันธุ์มูสิก
Tracking number : EI844451822TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000081
ชื่อลูกค้า : พิริยาพร มาลัย
Tracking number : EI844451819TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000079
ชื่อลูกค้า : พิมมาศ จั่นวงษ์
Tracking number : EI844451805TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000078
ชื่อลูกค้า : น.ส.วิลัยวรรณ เฮ้ารัง
Tracking number : EI844451796TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000075
ชื่อลูกค้า : ปริฉัตร เชยชื่นกลิ่น
Tracking number : EI844451782TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000074
ชื่อลูกค้า : วิทยา ประจันตะเสน
Tracking number : RP779753508TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000072
ชื่อลูกค้า : อาณัติ รุ่งรัศมีวัฒนกุล
Tracking number : RP779753499TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000071
ชื่อลูกค้า : กัญญาพัชร์
Tracking number : EI844451765TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000068
ชื่อลูกค้า : จักรกฤษณ์ บุญล้อม
Tracking number : EI785024239TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000049
ชื่อลูกค้า : ปริณดา แสงจันทร์
Tracking number : EI785024199TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000047
ชื่อลูกค้า : ลวณา
Tracking number : EI785024185TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000046
ชื่อลูกค้า : ปูชิตา กุลทยาวัฒน์
Tracking number : EI785024208TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000045
ชื่อลูกค้า : ชุติเจตน์ มากสวัสดิ์
Tracking number : EI785024211TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000044
ชื่อลูกค้า : อนันต์ ธรรมเป็นศรี
Tracking number : EI785024225TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000043
ชื่อลูกค้า : รักขพงศ์ นฤบาล
Tracking number : EI752378066TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000037
ชื่อลูกค้า : ธนพร เพชรวารี
Tracking number : EI752378052TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000038
ชื่อลูกค้า : มัญชุสร ครรชิต
Tracking number : EI752378049TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000040
ชื่อลูกค้า : สุณัฏฐา กิมยา
Tracking number : EI752348135TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000036
ชื่อลูกค้า : มานิตย์ สิทธิกูลนะ
Tracking number : EI752348104TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000035
ชื่อลูกค้า : ธนกิจ กินรีแซ
Tracking number : EI752348121TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000033
ชื่อลูกค้า : ปาริชาติ มิ่งรักธรรม
Tracking number : EI752348118TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000031
ชื่อลูกค้า : อนันต์ ธรรมเป็นศรี
Tracking number : EI752334082TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000018
ชื่อลูกค้า : รจนา เดือนส่องหล้า
Tracking number : EI752334025TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000025
ชื่อลูกค้า : น.ส.จินตหรา อินทฤทธิ์
Tracking number : EI752334079TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000024
ชื่อลูกค้า : ธวัณธรณ์ บุญมาสิรารัตน์
Tracking number : EI752334065TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000026
ชื่อลูกค้า : มาริสา เขื่อนแก้ว
Tracking number : EI752334051TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000017
ชื่อลูกค้า : บริษัท ที.ที.เอส.ลาเท็กส์โปรดักส์ จำกัด
Tracking number : EI752334048TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000029
ชื่อลูกค้า : นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย
Tracking number : EI752334034TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000028
ชื่อลูกค้า : สมศักดิ์ มุดเมาะ
Tracking number : EI752334017TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000030
ชื่อลูกค้า : รณชัย
Tracking number : EI752334003TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000021
ชื่อลูกค้า : บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tracking number : RP740479685TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000020
ชื่อลูกค้า : NATE WEIDNER
Tracking number : EI752314896TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000075
ชื่อลูกค้า : Mohamedrumi Ibrahim ladaf
Tracking number : EI752314879TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : พอฤทัย ธนูศิลป์
Tracking number : EI752314905TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : ชุติมา​ รุน​ชิต​
Tracking number : EI752314882TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000016
ชื่อลูกค้า : สุรศักดิ์ คุณแสง
Tracking number : EI752314865TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000014
ชื่อลูกค้า : ณัฐกรณ์​ ช่างปัน
Tracking number : EI711793971TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000010
ชื่อลูกค้า : กมล(ไกด์)
Tracking number : EI711793945TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000007
ชื่อลูกค้า : พลชัย ร่มพนาธรรม
Tracking number : EI711793968TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000006
ชื่อลูกค้า : โสพิศ​ พระระฆัง
Tracking number : EI711793999TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000005